Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 3) ประจำปี 2564

13 กรกฎาคม 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 2) ประจำปี 2564

2 เมษายน 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 1) ประจำปี 2564

29 ธันวาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 4) ประจำปี 2563

1 ตุลาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 3) ประจำปี 2563

2 กรกฎาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 2) ประจำปี 2563

31 มีนาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(ไตรมาสที่ 1) ประจำปี 2563

26 ธันวาคม 2562

แนบท้ายประกาศ (ไตรมาสที่4) ประจำปี 2562

15 พฤศจิกายน 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(ไตรมาสที่4) ประจำปี 2562

15 พฤศจิกายน 2562

แบบ สขร.1 เดือนกันยายน 2562

15 พฤศจิกายน 2562

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือนมีนาคม2561)

22 กันยายน 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(ไตรมาสที่1-3) ประจำปี 2562

22 กันยายน 2562
TOP