Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

แนบท้ายประกาศ (ไตรมาสที่1-3) ประจำปี 2562

22 กันยายน 2562

แบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2561

22 กันยายน 2562

แบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2561

22 กันยายน 2562

แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2561

22 กันยายน 2562

แบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2562

22 กันยายน 2562

แบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2562

22 กันยายน 2562

แบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2562

22 กันยายน 2562

แบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2562

22 กันยายน 2562

แบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2562

22 กันยายน 2562

แบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2562

22 กันยายน 2562

แบบ สขร.1 เดือนกรกฎาคม 2562

22 กันยายน 2562

แบบ สขร.1 เดือนสิงหาคม 2562

22 กันยายน 2562
TOP