Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่จ่ายเงินสมทบโดยหักบัญชี ...

Mol-Thailand

แจ้งเตือนคนไทยที่ต้องการมาทำงานในสถานบันเทิงในประเทศสิงค์โปร์ ...

ประกาศเตือนแรงงานไทยถูกหลอกไปทำงานประเทศมาเลเซีย ...

TOP