Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 6/2565

pll_content_description

             วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 6/2565 โดยมีนายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 2565 ดังนี้ (1) ผลการปฏิบัติงานป้องกันการใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน(2) การติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน(3) แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ(4) ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน(5)สถานการณ์แรงงานที่สำคัญที่ส่งผลกระทบในพื้นที่จังหวัดฯประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (6) รายงานดัชนีคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ภายใต้โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิต และสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ(7)สรุปผลการประเมินการประสานการใช้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ ชุมชน โดยมีอาสาสมัครแรงงาน และร่วมกันพิจารณา แนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

TOP