Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Infographic

สถานการณ์แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไตรมาส 2 ปี 2563

สถานการณ์แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไตรมาส 2 ปี 2563 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไตรมาส 1 ปี 2563

สถานการณ์แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไตรมาส 1 ปี 2563 ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัด ไตรมาส 4 ปี 2562

สถานการณ์แรงงานจังหวัด ไตรมาส 4 ปี 2562 ...

ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563

ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 ...

สถานการณ์ด้านแรงงาน

สถานการณ์ด้านแรงงาน ...

TOP