Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณแคมป์คนงานก่อสร้าง (โครงการรถไฟรางคู่ หัวหิน – ประจวบ)

pll_content_description

                  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 นางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนางสุวรรณา เอี่ยมสะอาด จัดหางานจังหวัด นายสมภพ คงรอด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณแคมป์คนงานก่อสร้าง (โครงการรถไฟรางคู่ หัวหิน – ประจวบ) ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ โดยมีการประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลเบื้องต้น จาก รพ.สต.วังก์พง และเจ้าหน้าที่ของ บจก. อิตาเลียนไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลคนงานในแคมป์ก่อสร้างดังกล่าว ทราบว่า มีคนงานทั้งสิ้น 542 คน เป็นคนไทย 357 คน ต่างด้าว 129 คน และคนงานรับเหมาช่วง 56 คน ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3 คน และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 23 คน ซึ่งทั้งหมดได้รับการรักษาและกักตัวครบ 14 วันแล้ว ทั้งนี้ รพ.สต.วังก์พง ได้ดำเนินการสุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้คำแนะนำในการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง โดย บจก.อิตาเลียนไทยได้ปฏิบัติตามาตรการ DMHTT มีมาตรการควบคุมการเดินทางระหว่างที่พักกับสถานที่ทำงาน (Bubble&Seal) จำกัดพื้นที่และบุคคลเข้า-ออกภายในแคมป์ นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้ บจก.อิตาเลียนไทย ควบคุมดูแลให้คนงานปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกลุ่มคนงานรับเหมาช่วงและสร้างความเข้าใจให้ชุมชนใกล้เคียงได้รับรู้ถึงการดำเนินการของบริษัทเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความวิตกกังวลของคนในพื้นที่

 

TOP