Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมประชุม กพร.ปจ. ครั้งที่ 3/2565

pll_content_description

             วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้รับทราบ สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไตรมาส 1/2565 และการดำเนินการโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณา (ร่าง)แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2565 (แผน 1 ปี) และ แผนระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

TOP