Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมประชุมกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาคของ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

pll_content_description

           วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมกำกับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้รายงานผลความก้าวหน้า (1) ผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด
ในคราวลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 (2) การเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ในพื้นที่ (3) ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(4) ผลความก้าวหน้าการดำเนินการประมงอย่างยั่งยืน และการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว (5) ปัญหาอุปสรรคสำคัญเฉพาะพื้นที่ของแต่ละจังหวัด/แนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมมอบนโยบายและให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
ณ ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

TOP