Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

pll_content_description

 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเสนอความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง. ในรอบปีที่ผ่านมา และเพื่อประโยชน์ในการกำหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ปปง.ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2566🙏
TOP