Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 13/2564

pll_content_description

            สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 8 ธันวาคม 2564 โดยมีนายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน 2564 ดังนี้ (1) แผน/ผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน (2) แผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (3) ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานและศูนย์บริการภาครัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ (4) นโยบาย ข่าวสารสำคัญหรือสถานการณ์ที่จำเป็นเร่งด่วน เหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบหรือมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบในขอบเขตภารกิจที่รับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน ประจำเดือนธันวาคม 2564 และปัญหาคนไทยถูกหลอกไปทำงานในราชอาณาจักรกัมพูชาโดยผิดกฎหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

TOP