Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์การให้บริการออกหน่วยบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน

pll_content_description

           สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการออกหน่วยบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนด้านต่างๆเป็นภารกิจหลักในการพัฒนาฝีมือแรงงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกให้กับประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และประสบการณ์เพิ่มขึ้น มีจิตบริการ ให้มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ จนสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มพูนสร้างรายได้ของตนเองและครอบครัว รวมทั้งเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

TOP