Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินการมาตรการเชิงรุกของกระทรวงแรงงานในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

pll_content_description

             วันที่ 28 เมษายน 2564 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมรายงานผลการดำเนินการมาตรการเชิงรุกของกระทรวงแรงงานในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ (Video Conference) เพื่อติดตามการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมของกระทรวงแรงงาน ในการนี้ นางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

   

TOP