Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเล

pll_content_description

                  วันที่ 21 มกราคม 2565 หน่วยปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ศรชล.จังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ได้บูรณาการแผนการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล ในน่านน้ำ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด สำนักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปราณบุรี ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ปกครองจังหวัด และสถานีตำรวจน้ำ 5 (ปราณบุรี) ในการนี้นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการตรวจฯ โดยตรวจเรือประมงจำนวน 6 ลำ ได้แก่ (1) นำโชคเจริญพร (2) น.นำโชคเจริญพร (3) ป.สุนทรารัตน์(4) ส.สุนทรารัตน์ (5) กิตติมา 24 และ (6) กิตติมา 15 แรงงานรวมทั้งหมด 45 คน เป็นแรงงานไทย 12 คน และแรงงานต่างด้าว 33 คน จากการตรวจไม่พบการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน หรือการกระทำผิดทางด้านกฎหมายแรงงานแต่อย่างใด

TOP