Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี..เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

pll_content_description

          จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี..เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยมี นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ในการนี้
นางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน นำบริการตัดผมฟรีให้บริการแก่ประชาชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

        

TOP