Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ บูรณาการตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 2

pll_content_description

              วันที่ 19 มกราคม 2565 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ และผู้แทนตำรวจตรวจคนเข้าเมือง บูรณาการตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในสถานประกอบกิจการประเภทแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร แปรรูปสัตว์น้ำ และเกี่ยวเนื่องประมงทะเล ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอทับสะแก และอำเภอบางสะพาน จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ (1) ร้านบ้านเจ๊เกียง โดยนาวสาวมีนา เอมครุฑ (2) บจก.โอเซี่ยน โคโคนัท ไฟเบอร์ (3) บจก.โอเซี่ยน โคโคนัท พิท อินดัสเทรียล (4) นางขัตติยา จิตต์บำรุงสกุล (กิจการเกี่ยวเนื่องประมงทะเล) (5) บจก.ที.พี เหรียญชัย และ (6) บจก.ไวลด์ วอเตอร์ เกท  ลูกจ้าง 229 คน แยกเป็นแรงงานไทย 141 คน แรงงานสัญชาติเมียนมา 88 คน ผลจากการตรวจไม่พบการกระทำผิดด้านการค้ามนุษย์แต่อย่างใด ทั้งนี้ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจการ รวมทั้งแจกสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

 

 

TOP