Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2565

pll_content_description

             วันที่ 25 มกราคม 2565 นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ (1) บจก.โดล ไทยแลนด์ (2) บจก.อัญมณี โฮลดิ้ง กรุ๊ป (รร.หัวหินแกรนด์ฯ) (3) บมจ.สยามแม็คโคร สาขาหัวหิน และ (4) บจก.แอทที บูทีค ซีไซด์ (รร.แอทที บูทีค) โดยติดตามผลการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ได้สนับสนุนป้ายและสื่อประชาพันธ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของชมรม รวมทั้งสอบถามปัญหา อุปสรรค และได้ให้ข้อเสนอแนะแก่สถานประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมให้สถานประกอบการ ในการเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดเพื่อเข้าสู่ระดับภาคและระดับประเทศในปี 2565 ต่อไป

TOP