Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2565

pll_content_description

        วันที่ 14 มกราคม 2565 นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวอังคณา คงศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ (1)บจก. โฟร์สตาร์ มารีน (2) บจก. ไลน์ ทรานสปอร์ต (3) บจก. บี.เอส.เมทัล (สาขา 1) และ (4) บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี โดยติดตามผลการดำเนินงาน ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ได้สนับสนุนป้ายและสื่อประชาพันธ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของชมรม รวมทั้งสอบถามปัญหา อุปสรรค และได้ให้ข้อเสนอแนะแก่สถานประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมให้สถานประกอบการ ในการเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดเพื่อเข้าสู่ระดับภาคและระดับประเทศในปี 2565 ต่อไป

 

 

 

 

TOP