Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจบูรณาการการป้องกันการใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

pll_content_description

             สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายพูนศักดิ์ ประมงค์ ประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้แทนจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และผู้แทน กอ.รมน.จังหวัด ร่วมตรวจบูรณาการการป้องกันการใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในสถานประกอบกิจการประเภทแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและแปรรูปสัตว์น้ำในเขตพื้นที่อำเภอปราณบุรี จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ (1) บจก.ทรัพย์พืชผล (2) บมจ.สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร (3) บจก.อุตสาหกรรมน้ำตาลปราณบุรี  (4) บจก.มาย เอ็นดีเวอร์ (2005) และ (5) บจก.บังอรห้องเย็น ซึ่งจากการตรวจไม่พบการใช้แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์แต่อย่างใด แต่พบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ให้คำแนะนำและออกคำสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป และการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 โดยผู้แทนจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

 

TOP