Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

pll_content_description

                  สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 โดยมีนางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แผน/ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนสิงหาคม 2563 พร้อมทั้งนโยบาย ข่าวสารสำคัญหรือสถานการณ์ที่จำเป็นเร่งด่วน เหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบหรือมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบในขอบเขตภารกิจที่รับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน ประจำเดือนกันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

TOP