Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 12/2564

pll_content_description

       สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติ
การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน 2564 ดังนี้ (1) แผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานหรือบริการ 
และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (2) ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ(3) ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน และ(4) นโยบาย ข่าวสารที่ส่งผลกระทบในพื้นที่จังหวัดฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4
ศาลากลาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

TOP