Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

pll_content_description

              วันที่ 12 มกราคม 2565 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ  ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

TOP