Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ตรวจสภาพการจ้าง การทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

pll_content_description

         วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 05.00 น. นางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นางสาวพรรณราย ปานเล็ก นักวิชาการแรงงาน ร่วมตรวจสภาพการจ้าง การทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน สนง.จัดหางานจังหวัด สนง.ประกันสังคมจังหวัด สนง.เจ้าท่าส่วนภูมิภาค ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงปราณบุรี สนง.ประมงจังหวัด สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  สนง.ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด กอรมน.จังหวัด ปกครองจังหวัด และสถานีตำรวจน้ำ 5 (ปราณบุรี) โดยตรวจเรือประมงในน่านน้ำอำเภอปราณบุรี จำนวน 4 ลำ ได้แก่ 1) ลาภสุริยัน 55 2) มาลัยทอง 3) ลาภสุริยัน 78 และ 4 ) ดีโชคทำดีดี 1 ลูกจ้างรวมทั้งหมด 36 คน เป็นแรงงานไทย 7 คน เมียนมา 19 และกัมพูชา 10 คน ซึ่งจากการตรวจไม่พบการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับหรือการกระทำผิดทางด้านกฎหมายแรงงานแต่อย่างใด

  

TOP