Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

    วันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน และนายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเลขานุการ โดยที่ประชุมได้พิจารณา (1) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตรา ค่าจ้างได้รับอยู่ มาตรฐานการครองชีพ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของลูกจ้าง และข้อเท็จจริงทางสังคมและเศรษฐกิจในจังหวัด เพื่อกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด (2) เสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดต่อคณะกรรมการค่าจ้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

TOP