Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น รู้ทัน (rootan)

pll_content_description

           เนื่องจากในปัจจุบัน การก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cybercrme) เป็นปัญหาที่มีความสำคัญของประเทศ เนื่องจากส่ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศในภาพรวม ด้วยเหตุดังกล่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้ดำเนินการพัฒนแอปพลิเคชัน รู้ทัน (Rootan) เพื่อใช้เป็นแอปพลิเคชันในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับภัยไซเบอร์ การเผยแพร่ข่วและข้อมูลกี่ยวกับภัยไซเบอร์ การแจ้งเตือนภัยรูปแบบต่างๆ และสื่อความรู้ด้านไซบอร์ อันจะเป็นการป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้อีกทางหนึ่ง

 

สามารถได้โหลดแอปพลิเคชั่น  ได้จากแพลตฟอร์มของ Play store และ App store โดยค้นหาคำว่า รู้ทัน หรือ rootan 

 

 

TOP