Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อาสาสมัครแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาพข่าว เกี่ยวกับอาสาสมัครแรงงาน 

ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 24 ธันวาคม 2562

        สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมาและกลุ่มแรงงานนอกระบบ ปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 โดยมีนางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และองค์ความรู้ด้านต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจการประสานการให้บริการด้านแรงงานให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน อีกทั้งยังมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนางมณฑา ขนเม่น ผู้แทนศูนย์อำนวยการป้องกันและปรามปราบยาเสพติดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายปิยะ ณ ศรีโต ดำเนินกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการทำงาน ณ โรงแรมหาดทอง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

    สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานและมอบหมายภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมทั้งแนะนำพี่เลี้ยงสาสมัครแรงงาน แนะนำอาสาสมัครแรงงานใหม่ แผนปฏิบัติการอาสาสมัครแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2563 การให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โครงการอาสาสมัครต้านภัยยาเสพติด การประชุมอาสาสมัครแรงงาน โดยมีพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจากสำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมช่องกระจก ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 คน

ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 13 กันยายน 2562

 

 

 

 

 

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

 

    วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ออกตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน ตามโครงการประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านม้าร้อง ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพานและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้ชี้แจงภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้ผู้ร่วมประชุมทราบ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

 

    วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ออกตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน ตามโครงการประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี และ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้ชี้แจงภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้ผู้ร่วมประชุมทราบ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

 

  

    วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ออกตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน ตามโครงการประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่อำเภอเมือง ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านทุ่งเคล็ด หมู่ 6 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้ชี้แจงภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้ผู้ร่วมประชุมทราบ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

 

     วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ออกตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน ตามโครงการประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน ณ ศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน และ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้ชี้แจงภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้ผู้ร่วมประชุมทราบ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

          วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ออกตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน ตามโครงการประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่อำเภอทับสะแก ณ ศาลา อพป. บ้านหินเทิน หมู่ 5 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้ชี้แจงภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้ผู้ร่วมประชุมทราบ

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561

วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานทุกหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา และกลุ่มแรงงานนอกระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ บ้านกรูด กรีนวิว รีสอร์ท อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีอาสาสมัครด้านแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย จำนวน 60 คน โดยมีการบรรยายสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบการ โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งนี้ มีการมอบหมายภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานให้แก่อาสาสมัคร ด้านแรงงาน เทคนิคการเขียนโครงการ เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน นอกจากนี้ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม เทคนิคในการสร้างความสุขในการทำงาน และศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบน่าอยู่ บ้านม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ออกตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน ตามโครงการประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจรในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน แจ้งนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่อำเภอ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางสะพาน และ อำเภอบางสะพานน้อย ในการนี้ ได้แจ้งผลการพิจารณาการคัดเลือก อสร.ตัวแทนระดับอำเภอ  เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด และเป็นตัวแทนของจังหวัด เข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป

 

อสร.สัญจร (อำเภอหัวหิน+อำเภอปราณบุรี)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ออกตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน ตามโครงการประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจรในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน แจ้งนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่อำเภอ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหัวหิน และ อำเภอปราณบุรี ในการนี้ ได้แจ้งให้ อสร.ตัวแทนระดับอำเภอพิจารณาคัดเลือก อสร. ที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด และเป็นตัวแทนของจังหวัด เข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป

 

อสร.สัญจร (อำเภอกุยบุรี+อำเภอสามร้อยยอด)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ออกตรวจนิเทศการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายด้านแรงงาน ตามโครงการประชุมอาสาสมัครแรงงานสัญจรในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน แจ้งนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่อำเภอ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกุยบุรี และ อำเภอสามร้อยยอด ในการนี้ ได้แจ้งให้ อสร.ตัวแทนระดับอำเภอพิจารณาคัดเลือก อสร. ที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด และเป็นตัวแทนของจังหวัด เข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป

 

อสร.สัญจร (อำเภอทับสะแก+อำเภอเมือง)

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

 

ไฟล์แนบ

ทำเนียบอาสาสมัครแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2562.pdf

TOP