Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวยุพิน  มูลจันทะ

  นางสาวยุพิน มูลจันทะ

  แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • นางณารีรัตน์ จันทรมณี

   นางณารีรัตน์ จันทรมณี

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นายขาน สบายดี

    นายขาน สบายดี

    พนักงานขับรถยนต์ ส.2
    • นายอาคม รังสิยาวรานนท์

     นายอาคม รังสิยาวรานนท์

     พนักงานขับรถยนต์
   • นางปิยะภรณ์ จันทร์เลื่อน

    นางปิยะภรณ์ จันทร์เลื่อน

    พนักงานธุรการ ส.4
    • นางสาวอุไร ศิลป์ศร

     นางสาวอุไร ศิลป์ศร

     แม่บ้าน
  • นางสาวมยุรี อินต๊ะมา

   นางสาวมยุรี อินต๊ะมา

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวอังคณา คงศักดิ์

    นางสาวอังคณา คงศักดิ์

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวอัจฉราภรณ์ ธีรรัฐพล

    นางสาวอัจฉราภรณ์ ธีรรัฐพล

    นักวิชาการแรงงาน
   • นางสาวพรรณราย ปานเล็ก

    นางสาวพรรณราย ปานเล็ก

    นักวิชาการแรงงาน
   • นางสาวขนิษฐา กลิ่นสมหวัง

    นางสาวขนิษฐา กลิ่นสมหวัง

    เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลแรงงาน
TOP