Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน

 “แรงงานมีศักยภาพสูง เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจมีความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดี”

วิสัยทัศน์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

 “เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการให้กำลังแรงงานมีงานทำ มีศักยภาพ มีหลักประกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

 ศึกษาวิเคราะห์  จัดทำข้อมูล(เตือนภัย) เพื่อการกำหนดนโยบาย

 พัฒนายุทธศาสตร์ด้านแรงงานแบบบูรณาการ

 พัฒนาการให้บริการแก่แรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ

 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์

 ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการบริหารจัดการด้านแรงงาน

 

 

TOP