Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน

 “แรงงานมีศักยภาพสูง  และคุณภาพชีวิตที่ดี” 
                 Productive Manpower

วิสัยทัศน์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

 “องค์กรที่เป็นเลิศด้านการประสานและขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน”
                    Smart  Manpower Management Organization

พันธกิจสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

 ศึกษาวิเคราะห์  จัดทำข้อมูล(เตือนภัย) เพื่อการกำหนดนโยบาย

 พัฒนายุทธศาสตร์ด้านแรงงานแบบบูรณาการ

 พัฒนาการให้บริการแก่แรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ

 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์

 ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการบริหารจัดการด้านแรงงาน

 

 

241
TOP