Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


หัวหน้าหน่วยงาน : แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภารกิจงานบริการ
1 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน สนับสนุนส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วน
2 ศูนย์ข้อมูลด้านแรงงานจังหวัด
3 ศูนย์ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัด
4 ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัด
5 งานอาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย
6 โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


หัวหน้าหน่วยงาน : จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภารกิจงานบริการ
1 ให้บริการรับสมัครงาน และจัดหางานให้บุคคลทั่วไป
2 รับลงทะเบียนคนหางานที่ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
3 พิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ
4 รับเรื่องร้องทุกข์เพื่อช่วยเหลือคนหางาน
5 ให้บริการแนะแนวอาชีพ /การประกอบอาชีพอิสระและรับงานไปทำที่บ้าน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์


หัวหน้าหน่วยงาน : ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์
ภารกิจงานบริการ
1 ให้บริการข้อมูลข่าวสารและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน
2 ให้บริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน,หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน และหลักสูตรเสริมทักษะ
3 ให้บริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
4 ให้บริการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


หัวหน้าหน่วยงาน : สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภารกิจงานบริการ
1 คุ้มครองดูแลแรงงานทั่วไป และแรงงานเฉพาะกลุ่ม ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด
2 ส่งเสริมให้มีความปลอดภัยในการทำงาน
3 ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ด้านสวัสดิการแรงงาน รวมทั้งการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และความไม่สงบด้านแรงงาน
4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


หัวหน้าหน่วยงาน : ประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภารกิจงานบริการ
1 เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันสังคมให้แก่นายจ้างลูกจ้าง /ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป
2 ให้ความคุ้มครองดูแลลูกจ้าง /ผู้ประกันตนในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด
3 ส่งเสริม สนับสนุนและขยายความคุ้มครองการประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ ตามมาตรา 40

343
TOP