Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมการประชุมมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

pll_content_description

         วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน การประชุมมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาค และสำนักงาน/ฝ่ายแรงงานในต่างประเทศ โดยนโยบายกระทรวงแรงงาน ในปี พ.ศ.2565 มี 7 ข้อดังนี้ (1) ข้าราชการกระทรวงแรงงานต้องไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์ (2) ทำงานเชื่อมโยงกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) (3) ปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย (4) ช่วยเหลือประชาชนให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด (5) การทำงานยึดหลักการ, เหตุผล, ผลลัพธ์ และผลกระทบ (6) สร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย และ (7) จัดสรรสถานที่ราชการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของวิสาหกิจชุมชน ในการนี้นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4

 

 

TOP