Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุมร่วมกับสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ

pll_content_description

             วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุมร่วมกับสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองทัพอากาศ ที่เดินทางมาประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อมูลด้านความมั่นคงในพื้นที่ ด้านแผนงานโครงการ ด้านการข่าว ด้านมวลชนและสารสนเทศ โดยมีพลอากาศตรีกรกฏ ทิมไสว ผอ.สอก.สง.ปรมน.ทอ. เป็นประธาน ณ สำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

TOP