Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมแสดงความยินดีแด่นายกิตติพงษ์ สุขภาคกุล เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

pll_content_description

               วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายสมภพ คงรอด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสุกัญญา จับบาง ประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาววรรณวนัช ตันหยง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนางสาวฉันทนา คำมี ผู้แทนสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมแสดงความยินดีแด่ นายกิตติพงษ์ สุขภาคกุล ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

TOP