Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมอบรมเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงานกิจกรรมที่ 2

pll_content_description

            วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ 2 การจัดการอบรมและบรรยายในหัวข้อ “หลักธรรมของพระราชาสู่การครองตนของข้า
แห่งแผ่นดิน” ผ่านระบบ
Zoom Meeting โดยมีนางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนให้บุคลากรทุกระดับของกระทรวงแรงงานมีความรู้ความเข้าใจยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี
และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส่ นำไปสู่การปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนรวมและประชาชน ในการนี้ นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

TOP