Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2563

pll_content_description

                 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยมีนายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ซึ่งจัดงานภายใต้แนวคิด “แรงงานสามัคคี ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19” กิจกรรมในงานได้แก่ การมอบสิ่งของให้กับกลุ่มนายจ้างและลูกจ้างประมงทะเล พร้อมทั้งให้ความรู้และแจกอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID-19) และร่วมกัน Big Cleaning Day ท่าเทียบเรือคลองวาฬ ในการนี้ นางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ท่าเทียบเรือคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

    

TOP