Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการภาครัฐ (ห้างสรรพสินค้าบลูพอร์ต)

pll_content_description

                 วันที่ 9 กันยายน 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการภาครัฐ (ห้างสรรพสินค้าบลูพอร์ต) โดยมีนางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานจัดหางานจังหวัด ผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และหัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัด (สาขาหัวหิน) เพื่อชี้แจงและรับฟังขั้นตอนหรือกระบวนงานบริการที่จะไปให้บริการ โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานหมุนเวียนกันไปให้บริการ วันละ 1 คน ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. ทั้งนี้ให้บริการใน 9 งานบริการ ดังนี้ (1) บริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน (2) ให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนว่างงานผ่านเว็บไซต์ (3) ให้คำแนะนำการลงทะเบียนหางานผ่านเว็บไซต์ (4) รับแบบคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ทุกกรณี (5) รับสมัครผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 (6) ตรวจสอบการค้างชำระเงินสมทบของผู้ประกันตน (7) ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย (8) รับเรื่องร้องเรียนด้านแรงงานทั่วไป และ (9) รับสมัครอาสาสมัครแรงงาน เป็นต้น  ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด

 

TOP