Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวสบคีรีขันธ์ เข้าร่วมอบรมโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน”

pll_content_description

                 วันที่ 17 สิงหาคม 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมอบรมโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานการเปิดโครงการ ในการนี้นางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการและร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมอบรบด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับกระทรวงแรงงาน ให้มีทักษะในการเป็นวิทยากรตัวคูณ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบ Online Platform ผ่านระบบ Zoom

 

TOP