Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบ

pll_content_description

               วันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2564 นางสาวยุพิน  มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวอังคณา  คงศักดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อ.หัวหิน 2) สำนักงานเทศบาลตำบลไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด 3) องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อ.ทับสะแก และ 4) ชุมชนบ้านม้าร้อง หมู่ 4 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้ง มอบป้ายประชาสัมพันธ์ งานบริการของหน่วยบริการชุมชนและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยบริการชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

TOP