Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

pll_content_description

         วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน พิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร ฟังเทศน์ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัด ทำบุญ น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและฟื้นฟูประเพณี เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะให้กลับคืนสู่ความสงบสุขแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ

TOP