Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมโครงการสภากาแฟ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

pll_content_description

     จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการสภากาแฟ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้พบปะหารือข้อราชการ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกัน และรับมอบนโยบายของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการนี้มี นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน โดยมีนางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมโครงการฯ

 

TOP