Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองทศกัณฑ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

pll_content_description

             จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองทศกัณฑ์ เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์ชุมชนริมแม่น้ำคูคลอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ คลองทศกัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ในการนี้นางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวมยุรี  อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธีฯ

  

   

TOP