Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบโล่ เข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ ให้แก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับภาคกลางและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

pll_content_description

             วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบโล่ เข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ ให้แก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับภาคกลางและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ นายมาณพ ทองมา อาสาสมัครแรงงานตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน และอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับอำเภอ ได้แก่ (1) นางมาลี แจ่มแจ้ง อาสาสมัครแรงงานตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง (2) นางศศิธร สุขอิ่ม อาสาสมัครแรงงานตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี และ (3) นายมารุต หมั่นทองสุขพร อาสาสมัครแรงงานตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี  ในการนี้นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

TOP