Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานกระกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

pll_content_description

      หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานจัดหางานจัดหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานกระกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง สถานประกอบการ องค์กรภาคีเครือข่ายได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีนายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ในการนี้ นางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ เรือนชบา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

TOP