Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจบูรณาการการป้องกันการใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

pll_content_description

                  สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วย นายพูนศักดิ์ ประมงค์ ประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด และผู้แทน กอ.รมน.จังหวัด ตรวจบูรณาการการป้องกันการใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในสถานประกอบกิจการประเภทปศุสัตว์ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอทับสะแก  อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ (1) บริษัท วรนนท์ การเกษตร จำกัด สาขา 1 (2) บริษัท ปสุจ จำกัด (ฟาร์มชวนชื่น) (3) บริษัท เอสที เค ฟาร์ม จำกัด (4) ฟาร์มชวนใช้ (โดยนางธิดาวรรณ เหตุวรางกูร) และ (5) ณ นครฟาร์ม (โดยนายเอกรินทร์ ณ นคร) แรงงานรวมทั้งหมด 104 คน  เป็นแรงงานไทย 10 คน เมียนมา 86 คน และลาว 8 คน จากการตรวจไม่พบการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับหรือการกระทำผิดทางด้านกฎหมายแรงงานแต่อย่างใด

    

TOP