Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจบูรณาการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

pll_content_description

            สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ผู้แทน รอง กอ.รมน.จังหวัด ตรวจบูรณาการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 8 เมษายน 2564 ในสถานประกอบกิจการประเภทปศุสัตว์และแปรรูปสัตว์น้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอปราณบุรี จำนวน 6 แห่ง รวมแรงงานทั้งหมด 153 คน เป็นแรงงานไทย 26 คน และแรงงานต่างด้าว 127 คน จากการตรวจไม่พบการกระทำผิดด้านการค้ามนุษย์แต่อย่างใด

TOP