Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้การป้องกันการค้ามนุษย์ให้แก่ภาคีเครือข่ายด้านแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

pll_content_description

         สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้การป้องกันการค้ามนุษย์ให้แก่ภาคีเครือข่ายด้านแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพัฒนาภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ และการบวนการคัดแยกผู้เสียหายจากค้ามนุษย์ โดยพ.ต.อ.ชูศักดิ์ อภัยภักดิ์ วิทยากรจากกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยนางสุพัตรา ไพฑูรย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการในพื้นที่ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องและอาสาสมัครแรงงาน จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5

  

TOP