Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

pll_content_description

         สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 14 ตุลาคม 2564 โดยมีนางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานเดือนกันยายน 2564 ดังนี้ (1) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 (2) ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ (3) ผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (4) ผลการลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบาง (5) สถานการณ์แรงงานที่สำคัญ (6) นโยบาย ข่าวสารที่ส่งผลกระทบในพื้นที่จังหวัดฯ (7) ข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.ศบค.) และ (8) การประชาสัมพันธ์ ผลการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม 29 จังหวัด พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  

TOP