Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

pll_content_description

       สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี พ.ศ.2563 ทั้งนี้ โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ มีเป้าหมายเพื่อจ้างแรงงาน ผู้ประสบภัย ผู้ว่างงานและไม่มีรายได้ ให้มีงานทำชั่วคราวด้วยการจ้างให้ทำงานต่างๆเกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์ และฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ผู้ประสบภัย ผู้ว่างงาน ผู้ไม่มีรายได้และผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านอาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4   

   

TOP