Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อน ด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

              วันที่ 10 มกราคม 2565 นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อทราบ (1) ผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2) การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ (3) ผลการจัดสรรงบประมาณ และ (4) แนวทางการดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมทั้งพิจารณา แผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 

 

 

TOP