Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ร่วมนำเสนอและตอนรับ คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด โครงการ TO BE NUMBER ONE ในการลงพื้นที่

pll_content_description

                    วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวมยุรี  อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ประชุมนำเสนอผลงานและร่วมตอนรับนายสันติธร ยิ้มละมัย และนางกฤษณา จันทร์ตรี คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด โครงการ TO BE NUMBER ONE ในการลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนระดับประเทศ ปี 2565
โดยมีนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลาง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

TOP