Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ร่วมตรวจแรงงานนอกระบบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

        วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวขนิษฐา กลิ่นสมหวัง และนางสาวเสาวลักษณ์ แก้วเดชะ นักวิชาการแรงงาน เป็นผู้แทนร่วมการตรวจบูรณาการแรงงานนอกระบบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้เข้าตรวจสถานประกอบกิจการ ประเภทเกษตรและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ นางลัธริมา ขำบุญ และนางดวงใจ ศรีสุวรรณศิลป์ รวมลูกจ้างทั้งหมด 14 คน ซึ่งเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา จากการตรวจไม่พบการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน หรือการกระทำผิดทางด้านกฎหมายแรงงานแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้ดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในกลุ่มแรงงานนอกระบบ

TOP