Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานสถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไตรมาส 2 ปี 2566 (เมษายน – มิถุนายน 2566)

pll_content_description

TOP